Vår vision

Gud kan förnya en vanlig församling

Det här var något som Gud började tala till oss om 1975.

 • Människor i alla åldrar får ett personligt möte med Jesus och blir öppna för den helige Ande.
 • Ett liv tillsammans i en tätare vardagsgemenskap
 • Gudstjänster och samlingar där hela församlingen kommer inför Herren i glädje och tillbedjan.
 • Alla är med

Församlingen – Guds redskap

Den nytestamentliga församlingen framträder på tre plan: husförsamlingen, den lokala församlingen och den universella församlingen. Den troende har ett ansvar för vad församlingen är, på varje nivå. För att vara i funktion i det större sammanhanget behöver vi först fungera i det närmaste.

 • På alla nivåerna utgör församlingen helt och fullt Kristi kropp och är en Guds heliga skapelse. (Ef 5:23)
 • Den måste vårdas och får inte brytas sönder eller förstöras. (1 Kor 3:16-17)
 • Församlingen representerar Guds Rike i den tidsålder vi lever i. (Ef 1:23)
 • Den är kallad att uttrycka Kristus i den här världen.

Vad församlingen är

Jordens salt

(Matt 5:13, Jes 60:1-3)

Genom århundraden har väckelser inte bara berört enskilda människor och församlingar utan också haft en stark positiv inverkan på samhället. Detta har oftast inte skett genom att de kristna kommit i majoritet, utan genom att de varit ett salt i förruttnelsen och kunnat visa på ett sundare alternativ för samhällslivet.

 • • När vi växer i antal, och när de olika lemmarna i kroppen är starka och självgående, kommer vi att påverka det omgivande samhället.

Staden på berget

(Matt 5:14, 2 Kor 3:2-3, 4:6-7)

Uttrycket ”staden på berget” var bärare av vårt första tilltal om helgelse. Helgelse är inte ett påtvingat yttre beteende utan det är ett verk inifrån och ut. Helgelsebudskapet består inte av lagregler. Det är Andens tilltal till enskilda och till församling.

 • Det ska vara skillnad mellan en kristen gemenskap och världen. (Mal 3:18)
 • I staden på berget är livsstilen ren.
 • Människor ska kunna se staden på berget som en räddning ur en svår och meningslös tillvaro.

Grönområdet

I början av 1980-talet fick vi ett profetiskt tilltal med ungefär följande lydelse:

”Ni är som ett grönområde som växer. Det sker utan ansträngning genom att ni lever tillsammans i Guds kärlek. Därigenom kommer fler och fler att dras in i er gemenskap.” (Jes 60:2-5a)

Det här stämde med vad vi redan upplevt som vår kallelse. Vi skall inte i första hand vinna människor genom stora möten och kampanjer utan främst genom personliga kontakter. Vi vill inte frestas skyla över vår oförmåga att leva den första kristna församlingens liv med diverse verksamhet och religiösa beteenden.

 • Ledda av Guds Ande i stället för att arbeta oss trötta med världens metoder
 • Ett liv tillsammans i kärlek så gudsrikeslivet är i funktion i det enkla vardagslivet (Apg 2:46, 4:32)

Kristi brud

(Upp 19:7-8)

Församlingen är Kristi brud och kallad till ett liv i renhet. (2 Kor 11:2) Jesus vill inte dela sin brud med något annat. Därför tar vi orden ”älska inte världen” på största allvar.

 • Vi frågar efter vad Gud säger, inte vad världen säger, angående varje del av livet. Det gäller sådant som förhållandet mellan man och kvinna, arbetsmoral, barnuppfostran, pengar etc.
 • Öppenhet och ”genomskinlighet” mellan syskonen i Guds församling, inte lögn och förställning.
 • När människor kommer till församlingen för att få försoning med Gud, ska de få födas in i en ren miljö.

Församlingen är kallad att leva i

Den första kärleken

(Upp 2:1-5)

Under förnyelsens första år fick vi vara med om hur Gud fyllde oss med kärlek till varandra. Att leva vidare i den kärleken innebär att alltid stå i den kärlekens ström som kommer från Jesus.

 • Omsorg och glädje i relationerna
 • En gemenskap utan generationsgränser
 • Kärleken är viktigare än alla personliga projekt, prestige och egna välsignelser
 • Vi lägger ner våra liv för varandra (1 Joh 3:16) Detta får konkreta uttryck, t.ex. vad gäller tid och ekonomi.

Enheten i Anden

Guds Ande är en och Guds Ande skapar enhet. (Ef 4:3)

Enhet är något annat än sympati eller överensstämmelse i åsikter. Enhet är när Gud smälter samman människor till en gemensam drivkraft och överlåtelse.

 • När vi som enskilda står i ett rätt förhållande till Herren, kommer vi att ha enhet i Anden. (Joh 17:20-21)
 • Trygghet i den personliga relationen med Herren och trygghet i en kärlekens relation med syskonen i församlingen ger en grund för enhet med andra kristna grupper

 Gåvor och tjänster

De tjänster som är knutna till den lokala församlingen, såsom lärare, herdar och profeter, är beroende av Andens gåvor. Församlingen behöver inte ”fotbollstränare” som stannar ett par år, utan ledare som är villiga att ge sina liv för syskonen.

De som kommer flyttande från andra kristna sammanhang, kan inte räkna med att pressa in sina egna visioner i församlingen. De får i tjänande växa in i det Herren kallat oss till och sedan, inom ramen för församlingens vision, berika oss med det Herren talar genom dem.

 • Alla i Kristi kropp ska vara med och fungera i gåvorna.
 • Tjänsterna växer fram inom Kristi kropp på orten (Apg 14:23, Tit 1:5 ff)
 • Egna visioner står i samklang med församlingens vision
 • Ett delat ledarskap i enhet, kärlek och tjänande

En ny sång

Inget område är så brännbart bland kristna som musik. Det är kanske inte förvånande, musik har alltid haft en framträdande plats i religionsutövning och idag mer än någonsin, gör människor sina religiösa upplevelser i musiken. Vår tid har upplevt ett förfall av musikkulturen utan motstycke i historien, med våld, orenhet, kaos, uppror och människoavgudande. Denna avfallets musik har den kristna församlingen gjort till sin egen.

Tidigt kände vi hur Gud kallade oss att gå en annan väg. Inte minst de unga, som dagligen mötte musiken och dess attribut i sin omvärld, tog mycket påtagligt avstånd från all denna världsliga påverkan. Många av dem visste dessutom av egen erfarenhet hur musiken kan påverka en människa och styra henne.

Gud gav oss ett tilltal om att vara i den nya sången. Den helige Ande vill ha ett utflöde i oss av lov till Herren. Vi vill upphöja honom i renhet och glädje. Detta har lett till ett rikt musikliv i församlingen. Till gudstjänster och samlingar har folk med sina instrument och vi spelar och sjunger till Herrens ära. Men den nya sången är något mer än musik. Det är en position av tacksamhet inför Herren, ett fasthållande vid hans nåd och trofasthet och upphöjande av hans storhet som tar sig uttryck i allt i en kristens liv. Sången och musiken är bara ett utflöde av detta.

 • Guds församling är kallad att ge en jordisk återklang av Gudsrikeslovsången
 • Våra uppfattningar och vår smak är underordnade Gud och hans ord
 • Vi prövar det vi möter och tar bara emot musik som är i renhet och frid, fri från förhärligande av människor
 • Vi tar emot både det som Guds Ande fött fram i tidigare generationer och det han föder fram idag
 • Sång och musik som ger ära åt Gud, medverkar till att bygga upp Guds församling och förmedlar glädje, tröst, rening och helande till Guds folk och till människor omkring oss

Församlingens inriktning

Att vinna de unga

(1 Kor 1:26-31)

Vi har upplevt en speciell kallelse att vinna ungdomar i de tidiga tonåren. Gud har manat oss att ”rycka dem som bränder ur elden”, (Idag får många unga så tidigt själsliga sår. Ett tidigt möte med Gud besparar dem från mycket.) sedan bedja för dem och vägleda dem, så de får beskydd och blir bevarade.

Vi har gång på gång sett hur Gud brutit igenom bland tonåringarna och rest upp dem till stabilitet och hängivenhet.

Vi tror på:

 • Personlig förbön för var och en
 • Gemenskap i vardagen, i glädje och omsorg
 • Ansvar för varandra

Barnen i Guds rike

Barnen tillhör Guds rike och har mycket att lära oss om livet där. Uppfostran av barnen är en del av vår gudstjänst. Barn ska fostras med kärlek, fasthet och konsekvens. Gud vill ha en sån enhet i församlingen, att barnen möter samma kärlek, samma normer och samma konsekvens i sitt hem, hos andra vuxna i församlingen och i församlingens skola och barngrupper.

Vi önskar en glad och stimulerande vardagsgemenskap för våra barn och att de ska få uppleva trygghet och glädje i församlingen. Vi har en vision av att våra barn ska få bli en välsignelse i hemmet, i församlingen och bland kamrater.