Vår vision

Gud kan förnya en vanlig församling

 • Människor i alla åldrar får ett personligt möte med Jesus och blir öppna för den helige Ande.
 • Ett liv tillsammans i en tätare vardagsgemenskap
 • Gudstjänster och samlingar där hela församlingen kommer inför Herren i glädje och tillbedjan.
 • Alla är med

Församlingen – Guds redskap

Den nytestamentliga församlingen framträder på tre plan: husförsamlingen, den lokala församlingen och den universella församlingen. Den troende har ett ansvar för vad församlingen är, på varje nivå.

 • På alla nivåerna utgör församlingen helt och fullt Kristi kropp och är en Guds heliga skapelse. (Ef 5:23)
 • Den måste vårdas och får inte brytas sönder eller förstöras. (1 Kor 3:16-17)
 • Församlingen representerar Guds Rike i den tidsålder vi lever i. (Ef 1:23)
 • Den är kallad att uttrycka Kristus i den här världen.

Vad församlingen är

Jordens salt

(Matt 5:13, Jes 60:1-3)

Genom århundraden har väckelser inte bara berört enskilda människor och församlingar utan också haft en stark positiv inverkan på samhället.

 •  När vi växer i antal, och när de olika lemmarna i kroppen är starka och självgående, kommer vi att påverka det omgivande samhället.

Staden på berget

(Matt 5:14, 2 Kor 3:2-3, 4:6-7)

Uttrycket ”staden på berget” var bärare av vårt första tilltal om helgelse. Helgelse är inte ett påtvingat yttre beteende utan det är ett verk inifrån och ut.

 • Det ska vara skillnad mellan en kristen gemenskap och världen. (Mal 3:18)
 • I staden på berget är livsstilen ren.
 • Människor ska kunna se staden på berget som en räddning ur en svår och meningslös tillvaro.

Församlingen är kallad att leva i

Den första kärleken

(Upp 2:1-5)

Under förnyelsens första år fick vi vara med om hur Gud fyllde oss med kärlek till varandra. Att leva vidare i den kärleken innebär att alltid stå i den kärlekens ström som kommer från Jesus.

 • Omsorg och glädje i relationerna
 • En gemenskap utan generationsgränser
 • Kärleken är viktigare än alla personliga projekt, prestige och egna välsignelser

Enheten i Anden

Guds Ande är en och Guds Ande skapar enhet. (Ef 4:3)

Enhet är något annat än sympati eller överensstämmelse i åsikter. Enhet är när Gud smälter samman människor till en gemensam drivkraft och överlåtelse.

 • När vi som enskilda står i ett rätt förhållande till Herren, kommer vi att ha enhet i Anden. (Joh 17:20-21)
 • Trygghet i den personliga relationen med Herren och trygghet i en kärlekens relation med syskonen i församlingen ger en grund för enhet med andra kristna grupper

 Gåvor och tjänster

De tjänster som är knutna till den lokala församlingen, såsom lärare, herdar och profeter, är beroende av Andens gåvor.

 • Alla i Kristi kropp ska vara med och fungera i gåvorna.
 • Tjänsterna växer fram inom Kristi kropp på orten (Apg 14:23, Tit 1:5 ff)
 • Egna visioner står i samklang med församlingens vision
 • Ett delat ledarskap i enhet, kärlek och tjänande

En ny sång

Gud gav oss ett tilltal om att vara i den nya sången. Den helige Ande vill ha ett utflöde i oss av lov till Herren. Vi vill upphöja honom i renhet och glädje.  Men den nya sången är något mer än musik. Det är en position av tacksamhet inför Herren, ett fasthållande vid hans nåd och trofasthet och upphöjande av hans storhet som tar sig uttryck i allt i en kristens liv. Sången och musiken är bara ett utflöde av detta.

 • Guds församling är kallad att ge en jordisk återklang av Gudsrikeslovsången
 • Vi tar emot både det som Guds Ande fött fram i tidigare generationer och det han föder fram idag
 • Sång och musik som ger ära åt Gud, medverkar till att bygga upp Guds församling och förmedlar glädje, tröst, rening och helande till Guds folk och till människor omkring oss

Församlingens inriktning

Att vinna de unga

(1 Kor 1:26-31)

Vi har upplevt en speciell kallelse att vinna ungdomar i de tidiga tonåren. Gud har manat oss att ”rycka dem som bränder ur elden”, (Idag får många unga så tidigt själsliga sår. Ett tidigt möte med Gud besparar dem från mycket.) sedan bedja för dem och vägleda dem, så de får beskydd och blir bevarade.

Vi tror på:

 • Personlig förbön för var och en
 • Gemenskap i vardagen, i glädje och omsorg
 • Ansvar för varandra

Barnen i Guds rike

Barnen tillhör Guds rike och har mycket att lära oss om livet där. Vi önskar en glad och stimulerande vardagsgemenskap för våra barn och att de ska få uppleva trygghet och glädje i församlingen. Vi har en vision av att våra barn ska få bli en välsignelse i hemmet, i församlingen och bland kamrater.